CD&V wil de volgende legislatuur de volledige restauratie realiseren van de Lourdesgrot in Ramsdonk.

De pastorietuin, die nu nog volledig ommuurd is, moet omgetoverd worden tot een gezellig openbaar park, samen met de tuin rond het kunstwerk Prima Mater.

Ook de restauratie van de buitenkant van de beschermde Sint-Martinuskerk zal na toekenning van de subsidies in de volgende legislatuur gerealiseerd worden.

De pastorie in Ramsdonk biedt ook heel wat mogelijkheden. Na de definitieve renovatie voorzien wij er onder andere een gemeentelijke officiële ontvangstruimte voor trouwers en jubilarissen, tentoonstellingsruimten en ruimten voor parochie Ramsdonk, de verenigingen, het project Prima Mater en voor cultuurbeleving.

In Nieuwenrode kreeg het interieur van GC De Oude Pastorie de voorbije jaren een grondige opknapbeurt. CD&V wil in de volgende legislatuur de toegangsbrug renoveren en de aanleg van het park rond het GC realiseren.

Onderaan deze pagina vindt u onze meer uitgebreide visie en verantwoording over de toekomst van het waardevol historisch erfgoed in onze gemeente.

 Toerisme in eigen dorp

Kapelle-op-den-Bos heeft als landelijke gemeente beslist wel wat troeven om wandelaars, fietsers en liefhebbers van natuur, cultuur en erfgoed aan te trekken. Daarom wil CD&V:

 • De organisatie van de Kanaaltochten sterk promoten, onze kanaalzone als fiets- en wandelzone verder uitspelen en intergemeentelijke initiatieven stimuleren.
 • De bestaande fiets- en wandelroutes onderhouden en uitbreiden, uitrusten met zitbanken en via verschillende kanalen beter bekend maken.
 • Een toeristisch loket inrichten, ook digitaal, met gratis folders en informatie.

De visie en verantwoording van CD&V over de toekomst van het waardevol historisch erfgoed van onze gemeente

Stap 1 : Verplichte beheersplannen

Vanaf begin 2015, na het in voege gaan van een nieuw erfgoeddecreet (verantwoordelijke minister Geert Bourgeois) hebben wij hard gewerkt om beheersplannen voor de twee erfgoedsites te Ramsdonk en te Nieuwenrode uit te werken. Deze beheersplannen werden in 2017 allebei goedgekeurd en leggen voor de volgende 20 jaar de restauratie en subsidiëring alsook het toekomstbeeld van deze sites vast. Deze goedgekeurde plannen geven onze gemeente de kans om gespreid over vele jaren het in stand houden en grondig restaureren van de verschillende gebouwen en sites aan te pakken.

Door die spreiding over een langere periode (20 jaar) is het voor een kleine gemeente als de onze ook financieel haalbaar hiervoor het maximum te doen alsook het maximum aan subsidies ervoor binnen te halen wat uiteindelijk ook de bedoeling was van het decreet.

Deze uitzonderlijke dossiers vragen een specifieke expertise en kennis. Die is in onze partij aanwezig.

Stap 2: De dossiers voor Ramsdonk

Nu het dossier voor restauratie van de Lourdesgrot en pastorietuin is ingediend bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen voorziet CD&V de restauratie van de erfgoedelementen van de Mariasite en de realisatie van een gezellig openbaar park in de huidige pastorietuin en het voormalig kerkhof ter hoogte van het kunstwerk Prima Mater.

De hoogst dringende restauratie van het dak, de muren en de toren (dossier dat eveneens klaar is) van de beschermde Sint-Martinuskerk kan na aanvaarding van het dossier en toekenning van subsidies ook in de volgende legislatuur worden gerealiseerd.

Nu de ontwerper voor de restauratie van de Sint-Martinuspastorie is aangeduid, kan het dossier voor definitieve restauratie van dit 17de eeuwse geklasseerde gebouw in de volgende jaren worden uitgewerkt.

Voorlopig gebruik van de pastorie

Het bestuur werkte in de voorbije legislatuur zowel een pastorieplan (goed gekeurd door de gemeenteraad en het vicariaat Vlaams-Brabant) als een kerkenbeleidsplan (goedgekeurd door de Vlaamse overheid) uit. Ook deze plannen leggen afspraken voor een lange periode vast waar niets aan gewijzigd kan worden.

In het pastorieplan is afgesproken dat de zetel van het Centraal Kerkbestuur, de Kerkfabriek Sint-Martinus en de parochie Ramsdonk gedeeltelijk gebruik mogen maken van enkele lokalen op de benedenverdieping voor permanentie en documenten en archiefruimte. Dit is dus een eerste vastgelegde functie voor het gebouw.

Een tweede functie is de locatie voor het vredesproject Prima Mater. Vanaf september 2018 zullen scholen en verenigingen en groepen in deze locatie ontvangen worden om verschillende activiteiten rond dit project mee te maken. Deze functie staat onder toezicht van de gemeentelijke cultuurdienst.

Occasioneel kan de benedenverdieping opengesteld worden voor erfgoedtentoonstellingen (o.a. erfgoeddag of open monumentendag) of kleine evenementen van verenigingen en parochie.

 Toekomstig gebruik van de pastorie

 Wij verkiezen de naam Sint-Martinuspastorie om een onderscheid te maken met De Oude Pastorie te Nieuwenrode dat ook een beschermd monument is.

Het door Onroerend Erfgoed goedgekeurde beheersplan voor de historische site te Ramsdonk legt voor de toekomstige restauratie van het gebouw reeds vaste richtlijnen op. CD&V houdt in het toekomstbeeld rekening met het beheersplan omdat dit de enige correcte weg is om de restauratie gesubsidieerd (en dus betaalbaar voor onze gemeente) mogelijk te maken.

Wij zijn van oordeel dat de kosten die de restauratie van een beschermd pand met zich meebrengen (zelfs al worden ze zwaar gesubsidieerd) voor een gemeente enkel verantwoord zijn indien na restauratie maximaal gebruik kan worden gemaakt van het gebouw.

Anderzijds is een gemeente volgens het Onroerend Erfgoeddecreet ‘verplicht’ om voor haar beschermde gebouwen te zorgen en wordt verwaarlozing sinds begin 2015 zwaar beboet. Er is dus weinig keuze.

Tegelijkertijd is onze partij er zich van bewust dat een zeventiende eeuws pand ook met de nodige zorg en respect moet worden gebruikt.

De waardevolle kunstelementen die er aanwezig zijn en er deel van uitmaken mogen geenszins hinder of schade van het intensievere gebruik ondervinden.

Daarom zullen bepaalde onderdelen meer en andere minder intens gebruikt kunnen worden en zal controle van de gemeentelijke overheid noodzakelijk blijven.

Onze visie is:

Voor de gelijkvloerse verdieping

 • De waardevolle plaatsen aan de linker vleugel zijnde de Sint-Martinuskamer verbonden met het groot salon (Caudron) kunnen om hun historische afwerking naar de toekomst hoofdzakelijk een functie krijgen als officiële ontvangst- en receptieruimte, als unieke trouwzaal (van waaruit jonggehuwden, indien ze dit wensen, rechtstreeks naar de kerk kunnen stappen voor een kerkelijke eredienst), als ontvangstplaats voor jubilarissen, als kleine concertzaal voor kamerconcerten, occasioneel als vergaderzaal.
 • Het ontvangstlokaal van de kerkfabriek en de parochie op de benedenverdieping rechts blijft. (vastgelegd in het pastorieplan). Een kleine archiefruimte kan mogelijk naar de eerste verdieping worden gebracht.
 • De lokalen aan de rechterkant (nu archief, toiletten, keuken en garage) kunnen omgebouwd worden tot functionele kleine keuken en sanitaire ruimte met de mogelijkheid om deze van buitenaf toegankelijk te maken en een locatie voor de lift. Na inrichting hiervan is op deze wijze alles voorzien om de receptieve functie van de benedenverdieping uit te rusten.

Op de eerste verdieping

Hier kunnen afhankelijk van de mogelijkheden vijf tot zes lokalen worden ingericht.

Een lokaal links vooraan bevat enkele authentieke waardevolle elementen (balken en een originele schouw met ets van Rubens, die kunnen gerestaureerd worden. Dit lokaal kan ingericht worden als permanente tentoonstellingsruimte (klein museum) over kerkelijke en religieuze vondsten uit de site (didactisch en interactief mini-museum als toeristische attractie als aanvulling bij het Prima Materproject en de fietsroutes) Om dit museum te realiseren doen wij beroep op gespecialiseerde hogescholen of bachelor- of masterstudenten om dit uit te werken.

De overige vier tot vijf lokalen en brede hal zijn van minder historisch belang. Deze kunnen ingevuld worden als polyvalente vergaderruimten of vaste ruimten geschikt voor kunstateliers (voor bvb. amateurkunstenaars) workshops Yoga, Mindfullness en het Prima Materproject.

De muren van de brede boven- en benedengang kunnen als tentoonstellingsmuren worden uitgerust.

Bij toelating voor een interne lift, ontsluiten we ook de monumentale zolder en kan hier een unieke congresruimte / tentoonstellingsruimte worden ingericht.

Onze visie voor de pastorietuin en parkgedeelte Lourdesgrot

Bij de aanleg van de tuin tot park moet rekening gehouden worden met de verschillende mogelijkheden die deze groene ruimte kan bieden.

Hoewel de aanleg ervan authentieke planten en bomen moet bevatten, goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed, zal deze groene ruimte ook kansen moeten bieden als:

 • Parkruimte verbonden met de Lourdesgrot en Prima Materparkje
 • Educatief park voor scholen, natuurverenigingen en groepen 
 • Stiltegebied met respect voor de natuur
 • Occasioneel te gebruiken voor een tuinfeest, openlucht-tentoonstellingen, openluchtconcerten, en verschillende recreatieve invullingen met respect voor natuur en omgeving.

 Waarmee wordt rekening gehouden bij de restauratie van de Lourdesgrot?

 • CD&V wil permanent overleg met een afvaardiging van de gebruikers van de Lourdesgrot (zijnde parochie en verzorgers) tijdens de verschillende fases van restauratie.
 • Er moet rekening gehouden worden met het comfort van de bezoekers van de Lourdesgrot, met de toegankelijkheid voor rolstoelen en met anti-vandalisme maatregelen.
 • Het Mariaoord en Calvarieberg met Kruisweg moeten enigszins afgesloten blijven van de rest van het "De Hortus Conclusus". ‘Het besloten hofje’ zoals het historisch door Pastoor Caudron in 1912 bedoeld was, moet bewaard worden. Mensen moeten de kans krijgen discreet een bezoek te brengen aan de Lourdesgrot.
 • Het park en de beplanting moeten rolwagenvriendelijk worden ingericht met voldoende comfortabele zitplaatsen, een overdekt prieel en voorzieningen van water en elektriciteit op de site.
 • In overleg met de parochie wordt de inrichting van het grotmonument grondig besproken zodat mensen er comfortabel en veilig gebruik van kunnen maken.
 • De verbinding tussen het Mariaoord en het park is discreet en vormt een natuurlijke overgang die beide entiteiten niet stoort.

De erfgoedsite te Nieuwenrode

De Oude Pastorie – ons cultureel centrum

Doordat we ook voor deze totale site, gebouw en omgevend park een goedgekeurd beheersplan hebben, zullen we ons voor restauratie aan waardevolle onderdelen moeten baseren op wat in het beheersplan vastligt.

Voor de erfgoeddelen kan een subsidie worden aangevraagd. Dit kan structureel met onderhoudspremies waarvoor elk jaar budget moet voorzien worden. Zo kunnen restauraties aan historische muren of plafond grondig en tijdig gebeuren. Bij vernieuwing aan ramen en dakstructuur zal in de toekomst rekening moeten worden gehouden met de richtlijnen van het beheersplan.

De restauratie van de authentieke toegangsbrug is een eerste opdracht.

De inrichting van het park tot recreatieve ruimte zal in overleg met de diensten van beschermd landschap van onroerend erfgoed moeten gerealiseerd worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.